Bơm nhựa đường Hidrosila được sử dụng để lắp ráp cho hệ thống máy tưới nhựa kéo theo bằng tay.